Leer

Jeesus ütles oma järgijatele: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!” Selle korraldus eeldab ristitavate teadlikkust.
Konfirmatsioon ehk leeriõnnistamine tähendab ristimise kinnitamist (ladina k. confirmare – kinnitama): täisealine kinnitab oma lapseristimist. Sellega kinnitab ta avalikult oma isiklikku usku Jumalasse ja astub kohaliku koguduse liikmeks. Kirik (hoonena) saab talle oma pühakojaks.
Ristimis-/konfirmatsioonilepingule Jumalaga allakirjutamine inimese poolt eeldab selle sisu tundmist.
Leerikool (saksa k. lehren ‘õppima,õpetama’ ) tähendabki aega, mil õpitakse ristiusu ja koguduse elu põhitõdesid ning antakse orientiirid kristlasena elamiseks. Selline õpiaeg on eelnenud täisealiste liitumisele püha kirikuga läbi selle ajaloo. Tegu on elukestva õppe loomuliku osaga.
Leerikursusega alustame kohe, kui on kogunenud väike grupp, kes soovib leerikooli tulla. Oma huvist andke palun teada tel 55563876 või puhja@eelk.ee. Teretulnud ka kõik teie ristimise ja leeriõnnistamise
teemalised küsimused.
Leerikooli võivad tulla kõik, kes pole veel ristitud. Oodatud on ka need, kes pole veel päris kindlad, kas nad kogudusega liituda soovivad. Leerikursusel osalemine ei kohusta Teid kogudusega liituma. Alles kursusel omandatud teadmised annavad inimene pädevuse teadlikult otsustada, kas, millal ja millise kogudusega liitumine talle sobib.

Mida leeriskäimine annab?

Konfirmatsiooni läbi saab ristitud koguduseliikmest täisõiguslik koguduse liige. See annab talle õiguse osaleda armulaual, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla lapsele ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtorganite valimistel (valida ja olla valitud koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeks).

Täisõigusliku koguduseliikme aukohuseks on toetada kogudust iga-aastase liikmeannetusega (soovitavalt 1% aastatulust), osaleda vastavalt võimalustele koguduse elus ja töös ning kasvada usus, armastuses ning Jumala ja kaasinimeste teenimises.

Millal on õige aeg tulla leeri?

Leeri-iga algab tänapäeval 15. eluaastaga. Algselt oligi leer mõeldud noortele – ‘leerist lahtisaanu’ tunnistati täiskasvanud ja iseseisvaks inimeseks. Tänapäeval ei ole leer enam küpsuseksam, vaid ettevalmistus kogudusega liitumisele. Seepärast võib seda teed ette võtta igas eas – ka siis, kui endale tundub, et ‘õige aeg juba möödas on.’ Mõnikord tulevadki leeri just need, kellel esimene noorus juba seljataga ning rohkem aega ja tahtmist elu üle järgi mõtelda. Niisiis võib öelda – just nüüd ongi õige aeg
leeri tulla!

Kas on õige tulla leeri, kui ei ole veel ise usus kindel?

Leerikooli on teretulnud ka see, kes peab end ristiusku puudutavates küsimustes kahtlejaks. Leer ongi mõeldud otsijatele ja ausatele küsijatele. Kahtlused kuuluvad lahutamatu osana inimeseksolemise ja elu juurde. Kristlik usk ei ole pime kuulekus kunagi sõnastatud tõdedesse, vaid pigem pidev liikumine taipamise ja selguse suunas. Just leeris on teil hea võimalus uurida ja arutada, mida ristiusk endast kujutab ning mida tähendab elada kristlasena. Leer on Jumala ja iseenda tundmaõppimise koht. Lõpliku
otsuse kogudusega liitumiseks teeb igaüks leerikooli jooksul. Igal juhul tuleb kasuks oma üldhariduse lünga (milleks omaaegne kool pole võimeline olnud) täitmine tänapäevaste teadmistega. Omandatu aitab mõista tänapäeva maailma globaalseid protsesse, mis mõjutatud eri religioonidest.
Mingeid eelteadmisi leerikooli tulijalt ei nõuta. Oluline on siiras huvi ja valmisolek end pisut pingutada (leeritunnis ja jumalateenistusel käia ning lugeda), teistega oma mõtteid jagada ning arutleda.
Leerikursus kestab ca 2 kuud. Püüame olla võimalikult paindlikud, et osaleda saaksid ka tööl käivad ja/või pereinimesed ning et keegi ei peaks kiire elutempo vms tõttu õnnistusest ilma jääma. Kui teil on tõsiseid põhjuseid, miks Te leerikoolis osaleda ei saa (haigus, elukoht välismaal vms), siis on erandkorras võimalik läbida leeriõpe individuaalprogrammi järgi. Ka sellisel juhul saab teist Puhja koguduse liige. Seetõttu on individuaalprogrammil osalemise eelduseks Teie seotus (või soov olla
seotud) meie kogudusega. (Enamasti on mõistlik liituda oma elukohajärgse kogudusega.)
Teata oma soovist tulla leerikooli või saada individuaalset leeriõpetust koguduse õpetajale aadressil puhja@eelk.ee.