Armulaud

Suurel neljapäeval, oma ristisurma eelõhtul, seadis Jeesus oma jüngritele armulaua ja andis neile korralduse teha seda Tema mälestuseks kuni Tema tagasitulekuni.
“Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles: „See on minu ihu, mis teie eest antakse! Tehke seda minu mälestuseks!” Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: “See karikas on uus leping minu veres! Nii sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!” (1. Kor 11,23-25)
Seda ülesannet täidamegi jumalateenistusel armulauda pühitsedes ning Kristuse ihu ja verd vastu võttes. Armulaud põhineb Jeesuse sõnadel: “Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse.” (Jh 6:56)
Armulauas tuleb Jumal Kristuses päris meie ligi, ligemale kui me ehk isegi enesele oleme. Armulauasakramenti võib vastu võtta iga konfirmeeritud ehk leeriõnnistuse saanud koguduseliige (kuna just leeris õpetatakse mõistma armulaua tähendust). Kristlane võib vastata kutsele võtta vastu Kristuse ihu ja vere sakramenti igal jumalateenistusel.
Kui Te ei saa veel armulauda vastu võtta, aga tahaksite siiski Jumala õnnistusest osa saada, tasub koos teistega altari ette tulla ja altarivõre ees põlvitades parem käsi südame kohale panna. See on kirikuõpetajale märgiks, et tegemist on leeris käimata inimesega, ning ta ei ulata
Teile armulauaande, vaid õnnistab Teid. Ka kroonilise alkosõltuvusega inimene saab sellise žestiga loobuda veinikarikast. Samuti sobib armulaualistel oma (lapse)lapsi altari juurde kaasa võtta, et nemadki seal õnnistatud saaksid.
NB! Armulauale ei tohi tulla kristlane, kes on tülis ligimesega ega ole valmis rahu tegema ega oma eksimust andeks paluma. – Et mitte riskida enda ihulise ja hingelise tervise tõsise halvenemisega. Just turvalisuse kaalutlustel tuleb läbida enne armulauda pihitalitus. Enne ‘lauakirikusse’ minemist on olnud kombeks ennast vaimliselt selle tarvis valmistada, vahel isegi loobudes hommikusest toidukorrast. Mõistagi tohib armulauale minna ainult kaine peaga.
Mitmed inimesed on armulaual kogenud erilisi elamusi ja koguni ihulikult tervenenud.
Armulauasakramendis on üleloomulik vägi, mis aitab hoida ristiinimesel oma meeled erksad ja usu puhta … kuni ‘otsani’, s.t. ajaliku surmani või Kristuse taastulekuni.