Projektid

Puhja kogudus on aastate jooksul viinud ellu palju projekte. Enamik neist on olnud seotud kiriku renoveerimise ja koguduse muusikatööga. 

Aastatel 2003-2005 pandi kirikule uus kivipõrand senise vammist kahjustatud laudpõranda asemele. Parandatud on katusekonstruktsioone, restaureeritud altarimaal; kirikusse on paigaldatud tuletõrjesignalisatsioon. Aastatel 2012-2014 restaureeriti täielikult W. Müllverstedti orel (1881). 2013.a. vahetati väga halvas olukorras käärkambri katus. 2015.a. parandati kiriku pikihoone avariilised läbijooksu kohad.  2016.a. vahetati kirikus elektrijuhtmestik; valmis uus katuse restaureerimisprojekt. Elluviimisel on pastoraadi, kiriku fassaadi ja kooriruumi katuse renoveerimisprojektid. 

 2018.a. rahastatud projektid: 

Eesti Kultuurkapital, Tartumaa ekspertgrupp: itaalia organisti Edoardo Narbona orelikontsert Puhja kirikus, XIV Vabariiklik Laste Orelifestival Puhjas, Külalismuusikute osalemine Võru praostkonna laulupäeval, Rahvusvahelise Vanamuusikapäeva kontsert Puhja kirikus (toimus 2019 21.märts), Puhja oreli hooldus 2019.a. kontserttegevuseks, Kristlik kultuurinädal Puhjas – toetus 1250€

Kohaliku Omaalgatuse Programm: Uued pillid kogukonna noortele – toetus 2000€

Laste muusikatööks soetati kolm kromaatilist viisikannelt ja digitaalklaver.

EV 100 taotlusvoor Igal Lapsel Oma Pill: Kromaatilise viisikandle soetus Puhja kooli ja kiriku kandleringile – toetus 200€

Eesti Kirikute Nõukogu: Oikumeeniline kuulutusnädal Puhjas – toetus 300€

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus: Perelaager ratastel – toetus 200€

KÜSK Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor: Palverännu- ja retriidikeskuse juhtimisvõimekuse arenguhüpe – toetus 8916€ Projektiperiood 1.04.2018.-30.04.2019.a.

Projekti käigus arendavad Puhja koguduse nõukogu liikmed end turismi, turunduse, kristlike traditsioonide ja kultuuripärandi tundmise vallas.
Ühiselt koguduse noortega toimub kaks õppereisi/palverännakut: Pirita-Vastseliina palverännuteel, ja Burtniekki (Läti). Tutvutakse palverändu ja kultuurilugu eksponeerivate muuseumidega. Toimub turismi- ja turundusalane koolituspäev, muuseumikülastused ja sidemete loomine ülalnimetatud kompetentsi kandvate ühingute ja isikutega. Luuakse palverännumuuseumiga tegelev toimkond. 
Puhja kogudusele valmib koduleht ja antakse välja kirikut tutvustavad voldikud. Projekti tulemusel on koguduse juhtorganid võimelised edukalt juhtima Puhja pastoraati rajatavat palverännu-ja retriidikeskust.  

Külaliikumine Kodukant Kogukondade EV100 taotlusvoor: Puhja ait kogukonna kasutusse – toetus 5000€

Puhja kirikukompleksi kuuluv ajalooline ait (1751) korrastatakse, vahetatatakse katus ja parandatakse vundament. Aita võetakse kasutusse suvekohviku ja palverändurite peatuspaigana. 

Tartumaa Arendusselts, Leader: Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine – toetus 14 410€

2019.a. toetas Muinsuskaitseamet Puhja kiriku kooriruumi katuse restaureerimist 25 000€-ga.

Elva Vald toetas 1500€-ga. 

Projekt Rändmeister OÜ-lt. 

Projekti periood: 01.08.2018-01.07.2020

Projekti lühikokkuvõte:

Puhja püha Dionysiuse kirik (1495-1499) on Puhja koguduse kodu ja peamine kohalik avalikus kasutuses olev kontserdipaik ning turismiobjekt kihelkonnas.

Projekti raames restaureeritakse täielikult kiriku kooriruumi katus, parandatakse kiriku torni vahelaed ja torn võetakse kasutusele vaateplatvormina. Kiriku pööningule seatakse sisse näitusesaal.

Sihtrühm on kodukandi noored, kohalik kultuurihuviline elanikkond ja Puhjat külastavad turistid nii kodu- kui välismaalt. Oluliseks tegevuseks on kirikus kultuurilooliselt arendavate näituste korraldamine ja kiriku eripära rõhutav tänapäevane turundus.

Oodatavaks tulemuseks on parendatud kultuurimälestis, Puhja kirikut külastavate kogukonnaliikmete ja turistide arvu märgatav tõus, Puhja kui atraktiivse paikkonna nähtavus enamatele inimestele ja toimiv koostöö projektipartneritega.

2019.a. kevadvoorust toetas Eesti Kultuurkapital Kirikute Öö korraldamist Puhja kirikus ja Enrico Presti orelikontserti – toetus 300€

2019.a. Eesti Kirikute Nõukogu toetas oikumeenilist Kuulutusnädalat Puhjas ja Kirikute Öö sündmusi – toetus 500€

2018.a. on Puhja kogudus saanud heakskiidu kahele suurele Leader-projektile, mis on elluviimisel.

Tartumaa Arendusselts, Leader: Puhja kiriku fassaadi ja avatäidete renoveerimine – toetus 44 345€

Elva Vald:  toetus 45 000€

Projekti periood: 01.12.2017 01.12.2019

Projekt ja muinsuskaitse eritingimused arhitekt Anu Kulbach

Projekti lühikokkuvõte: 

Puhja püha Dionysiuse kirik (1495-1499) on peamine avalikus kasutuses olev turismiobjekt Puhja kihelkonnas.

 Projekti raames restaureeritakse täielikult Puhja kiriku välisfassaad, uksed ja aknad. 

 Sihtrühm on Puhjat külastavad turistid nii kodu-kui välismaalt ja kohalik kultuurihuviline elanikkond. Enim keskendutakse palverännuturismi edendamisele ja kiriku kui vaikuse-ja mõtisklustele avatud keskkonna väärtustamisele. Oma osa on kirikus kultuurilooliselt arendavate näituste korraldamine ja kiriku eripära rõhutav tänapäevane turundus.

  Oodatavaks tulemuseks on Puhja kirikut külastavate turistide ja kogukonnaliikmete arvu märgatav tõus, Puhja kui atraktiivse paikkonna tutvustamine enamatele inimestele ja parem koostöö kohalike MTÜ-de ning ettevõtjatega.

Tartumaa Arendusselts, Leader: Puhja pastoraadi renoveerimine – toetus 69 120€

Kaasfinantseering Gustav Adolf Werk 5000€

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3000€

Ehitusprojekt – arhitekt Anu Kulbach. Elektriprojekt – Elekter OÜ.

Projekti periood: 01.12.2017 01.12.2019

Projekti lühikokkuvõte: 

Puhja pastoraat on pidevas avalikus kasutuses hoolimata tõsisest renoveerimisvajadusest. Eriti halvas korras on avariilised elektrisüsteem ja kanalisatsioon. Kasutusest on väljas saun, köök, tualett, puutööruum ja 5 tuba teisel korrusel.

Projekti käigus tellitakse elektripaigaldise projekt ja vahetatakse välja kogu hoone juhtmestik, lülitid, elektrikapid ja teostatakse elektrikontroll. Samuti tellitakse ehitusprojekt ja uuendatakse kanalisatsioonisüsteem ja koguduse köögi põrand. Sanitaarremont köögis ja saunas teostatakse vabatahtlikus korras.

Renoveeritakse täielikult teise korruse 5 ruumi, trepikoda ja trepid.

Tulemuseks on kaasaja nõuetele vastav elektrisüsteem, mis võimaldab ohutult jätkata hoone kasutusega avalikes huvides. Valgustus on olemas kõigis ruumides. On võimalik turvaliselt kasutada kõiki elektrilisi tööriistu ja soojendusi. Likvideeritud on lekkivad kanalisatsioonitorud, mis põhjustavad mädanikku. On võimalik avalikku kasutusse võtta 9 seni suletud ruumi. Kuna tegu on pikaajalise investeeringuga, siis kasusaajate arv on väga suur, arvata ca 500 inimest. Otseseks sihtrühmaks on pastoraadihoone kasutajad, keda on ca 40 inimest nädalas, aga sageli ka rohkem.