Muusikatöö

Puhja koguduse muusikaelu korraldavad neli töötegijat:

Kirikukoor Dionysius

EELK Puhja koguduses tegutseb kirikukoor Dionysius, mis sai alguse 1995. aasta Lõikustänupühal.
Aastate jooksul on kollektiivis laulnud 43 inimest, kes on olnud valdavalt Puhja ja Rannu koguduste liikmed. Dionysius on olnud kuni 2019.a. jaanuarini Puhja ja Rannu koguduste ühine kollektiiv, teenides
kaasa mõlema koguduse jumalateenistustel. Praegu on Dionysius Puhja koguduse koor.
Dionysius on välja andnud kaks heategevuslikku CD-d: 2003.a. “Olen hääl” Puhja kiriku põranda remondi toetuseks ja 2009.a. koos Valga praostkonna muusikutega “Üksnes Jumala auks” varalahkunud Puhja hooldajaõpetaja Jüri Stepanovi laste toetuseks. Dionysius ja tema dirigendid Miina-Liisa
Kuusemaa ja Meelis Roosaar on pälvinud mitmeid tänukirju Puhja vallavalitsuselt ja luterlikult kirikult kohaliku kultuuritöö edendamise eest. Koor on andnud kontserte Soomes, Lätis, Rootsis ja Venemaal.

Viisikandlering

Neli aastat on tegutsenud laste viisikandlering, mida juhendab Anneli Klaus.
Puhja koguduses toimub aasta jooksul 10-15 kirikukontserti. Kogudus teeb kontserdikorralduses koostööd Puhja Seltsimajaga.
Ootame uusi lauljaid ja kandlelapsi kollektiividega liituma!

Karijärve Keelpilliorkester

Kogudusega on koostööpartnerina tihedalt seotud noorte muusikute kollektiiv Karijärve Keelpilliorkester https://www.facebook.com/karijarve?fref=ts. Noored esinevad sageli koguduse üritustel ja Karijärve Keelpilliorkestri suvekooli galakontsert toimub traditsiooniliselt Puhja kirikus.

Juhatuse liikmed: Eveli Roosaar, Katrin Tamm, Miina-Liisa Kuusemaa, Madis Mutso.

LÜHITUTVUSTUS

Mai 2022

Karijärve Keelpilliorkester on väga eriline noortekollektiiv, mis on ühtaegu kõrgel professionaalsel tasemel ja samas põhineb Tartumaa noorte vabatahtlikul tegevusel. Suurem osa orkestri liikmetest õpivad Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis Eveli Roosaare viiuliklassis. Orkestrisse kuulub 30 last ja noort vanuses 7–19 aastat, keda ühendab armastus klassikalise ja rahvaliku keelpillimängu vastu. Paljud neist on vabariiklike ja ka rahvusvaheliste konkursside laureaadid ning vanemad õpilased jätkavad muusikuteed Tartu Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli keskastmes, Tallinna Muusikakeskkoolis, EMTA-s ja välismaal.

Orkester sai alguse, kui Eveli Roosaar asus rohkem kui 15 aastat tagasi korraldama oma kodutalus Karijärvel suvekooli oma õpilastele. Peagi liitusid viiuldajatega nende teisi instrumente mängivad õed-vennad ja orkester oligi sündinud. Noortekollektiivi tegevus on eraalgatuslik ja õhinapõhine. Ühiselt antakse 15-20 kontserti aastas. Kollektiiv on andnud välja kaks duubel CD-d „Rändamine“ (2014) ja „Kasvamine“ (2018) ning käinud kontsertreisidel Eestis, Soomes, Lätis, Rootsis, Norras, Venemaal. Igal aastal kirjutab Eveli abikaasa ja muusikapedagoog Meelis Roosaar uued seaded orkestrile, kasutades selleks uuemat ja vanemat eesti rahvamuusikat. Meelis on aidanud orkestrikoosseisule seada ka noorte endi omaloomingut. Kogu Eveli pere aitab kaasa reiside ja suvekooli korraldamises. Erinevate projektide elluviimisse on väga suure panuse andnud lapsevanemate vabatahtlik töö.

Karijärve Keelpilliorkestri peamiseks eesmärgiks on noorte orkestriliikmete muusikaline enese-täiendamine, muusikakoolis toimuva pilliõppe toetamine ning esinemis‐ ja koostööoskuste arendamine. Lisaks arvukatele kontsertreisidele on kollektiiv teinud koostööd mitmete teiste muusikakollektiividega, sh. Eesti Maaülikooli kammerkooriga Camerata Universitatis, Puhja koguduse segakooriga Dionysius, EELK Valga praostkonna valikkooriga, Taani noorte sümfooniaorkestriga Presto, Libereci noorteorkestriga ZUŠ, Norra noorteorkestriga Romus jt. Viimastel aastatel on tehtud aktiivselt koostööd Norra viiuliõpetaja Milutin Petroviciga, kes on andnud meistriklassi tunde Karijärve viiuldajate suvekoolis.

Karijärve Keelpilliorkester pöörab suurt tähelepanu kogukonna laste ja noorte muusikalisele harimisele. Ellu on kutsutud koolikontsertide sari „Karijärve Keelpilliorkester tuleb külla“ ning „Noored talendid“, aga ka koos professionaalsetest muusikutest sõpradega 2019. aastal juba viiendat korda toimunud barokkmuusikasari “Elagu Vivaldi!”. Regulaarselt esinetakse EELK Valga praostkonna muusikasündmustel ja tegeldakse heategevusega. Üks vastutusrikkamaid ülesastumisi viimasel ajal on olnud esinemine ERR-i jõuluõhtu jumalateenistusel Puhja kirikus.

Rohkem infot Karijärve Keelpilliorkestri tegevuste kohta: https://www.facebook.com/karijarve/

Mittetulundusühingu Karijärve Keelpilliorkester põhikiri:


I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Karijärve Keelpilliorkester (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Konguta vald, Tartumaa.
1.2. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning Mittetulundusühingu asutamisdokumentidest ja käesolevast põhikirjast.
1.3. Ühing on asutatud määramatuks ajaks.
II EESMÄRGID JA TEGEVUSED
2.1. Ühingu eesmärkideks on:
a) laste ja noorte pillimängu- ja koostööoskuste arendamine;
b) keelpilli- ja rahvamuusika edendamine;
c) muusikaelu elavdamine Tartumaal;
d) koostöö teiste sarnastel eesmärkidel tegutsevate organisatsioonidega;
e) heategevus kontserttegevuse kaudu.
2.2. Ühingu põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ega jaotamine.
Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2.3. Ühingu eesmärkide saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
a) keelpillilaagrite ja kontsertreiside korraldamine;
b) avalike kontsertide andmine;
c) helikandjate väljaandmine;
d) korjanduste korraldamine ja toetuste jagamine noortele muusikutele ning kogukonna hüvanguks.
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
3.2. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
3.3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
3.4. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
a) ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
b) on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
IV JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus igal
ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) revisjoni määramine
d) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist liikmetele kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole seltsi liikmetest.
4.6. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
5.1. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
5.2. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

MTÜ Karijärve Keelpilliorkester tegutseb vastavalt Vabaühenduste eetikakoodeksile.